Очікувані результати навчання
Галузь Цикл
Пояснювальна записка
Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти Очікувані результати навчання
Змістова лінія "Взаємодіємо усно"
Сприймає усну інформацію, перепитує, виявляючи увагу, доречно реагує- з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції) [2 МОВ 1-1.1-1]
- перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації [2 МОВ 1-1.1-2]
- сприймає монологічне висловлення (казки, розповіді, вірші, інструкції до виконання завдань тощо) з конкретною метою [2 МОВ 1-1.1-3]
Відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети. На основі почутого малює / добирає ілюстрації, передає інформацію графічно- використовує фактичний зміст (хто?, що?, де?, коли?) для перетворення усної інформації [2 МОВ 1-1.2-1]
- малює або добирає ілюстрації, створює мапу думок до почутого [2 МОВ 1-1.2-2]
- передає інформацію в таблицях, схемах із допомогою вчителя / вчительки [2 МОВ 1-1.2-3]
Виокремлює цікаву для себе інформацію, передає її іншим- розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні [2 МОВ 1-1.3-1]
- ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації [2 МОВ 1-1.3-2]
- обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]
Розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, виділяє їх голосом у власному мовленні; пояснює, чому зацікавила інформація; з допомогою вчителя виявляє очевидні ідеї у простих текстах, медіатекстах- розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-1]
- виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-2]
- пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила [2 МОВ 1-1.4-3]
Висловлює думки щодо усного повідомлення, простого тексту, медіатексту; намагається пояснити свої вподобання; звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформації- висловлює думку, що подобається в почутому, а що – ні [2 МОВ 1-1.5-1]
- обґрунтовує свої вподобання [2 МОВ 1-1.5-2]
- обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості почутої інформації [2 МОВ 1-1.5-3]
- пояснює, як сприйняття тексту залежить від способу його презентації (логічний наголос, темп, міміка, жест) і враховує це у своєму мовленні [2 МОВ 1-1.5-4]
Висловлює власні погляди щодо предмета обговорення; намагається зробити так, щоб висловлювання було зрозуміле і цікаве для інших осіб; правильно вимовляє загальновживані слова- підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 МОВ 1-1.6-1]
- спостерігає за діалогом, де висловлюються різні погляди на предмет обговорення, підтримує одну з точок зору [2 МОВ 1-1.6-2]
- пояснює значущість уважного ставлення до інших та потребу подивитися на річ по-різному [2 МОВ 1-1.6-3]
- розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова [2 МОВ 1-1.6-4]
- підтримує аргументами власні думки або спростовує їх [2 МОВ 1-1.6-5]
Розпізнає емоції своїх співрозмовників, використовує відомі вербальні та невербальні засоби для передачі емоцій та настрою; розпізнає образні вислови і пояснює, що вони допомагають уявити; створює прості медіатексти- розпізнає емоції співрозмовника і пояснює власну реакцію на них [2 МОВ 1-1.7-1]
- уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо) [2 МОВ 1-1.7-2]
- поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]
- вирізняє в художніх текстах (казках, оповіданнях, віршах) образні вислови й пояснює, які саме образи вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]
Розповідає про власні відчуття та емоції від прослуханого/побаченого; ввічливо спілкується- розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого [2 МОВ 1-1.8-1]
- звертається, вітається, прощається, дотримуючись норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова [2 МОВ 1-1.8-2]

Пропонований зміст

Діалогічне та монологічне мовлення.
Умови безпосереднього спілкування: можливість бачити й чути один одного.
Розуміння значення слова як умова успішного спілкування.
Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Репліка в діалозі: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, питання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, згода, відмова тощо.
Розповідь та опис як види монологічного мовлення.
Есе (без уведення терміну на прикладі “крісло автора”).
Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість).
Несловесні засоби спілкування (міміка, жести, рухи тощо).

Робота з інформацією.
Ключові слова у висловленні.
Логічний наголос як засіб виділення ключових слів.
Перепитування як уточнення інформації.
Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів).
Перетворення інформації.
Комікс, ілюстрації, схема, таблиця, мапа думок тощо як перетворена почута інформація.

Мовленнєвий етикет.
Норми спілкування з людьми різного віку (однокласники, вчителі).
Роль ввічливих слів у спілкуванні

Змістова лінія "Читаємо"
Передбачає за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій книжці; читає вголос правильно, свідомо, цілими словами, нескладні за змістом і формою тексти; розуміє фактичний зміст прочитаного- прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями [2 МОВ 2-2.1-1]
- читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання [2 МОВ 2-2.1-2]
- ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння [2 МОВ 2-2.1-3]
- розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного [2 МОВ 2-2.1-4]
- знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити їхнє значення, виходячи з контексту [2 МОВ 2-2.1-5]
- добирає потрібну інформацію із графічного тексту (таблиці, графіки, схеми) [2 МОВ 2-2.1-6]
Пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими ситуаціями. Розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему і головну думку в текстах, зокрема у простих медіатекстах- визначає послідовність подій у художньому тексті [2 МОВ 2-2.2-1]
- розповідає про вчинки улюблених персонажів [2 МОВ 2-2.2-2]
- словесно моделює власну поведінку на прикладі вчинків персонажів [2 МОВ 2-2.2-3]
- пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду [2 МОВ 2-2.2-4]
- розрізняє головне і другорядне в тексті [2 МОВ 2-2.2-5]
- пояснює зв’язок між окремими повідомленнями в тексті [2 МОВ 2-2.2-6]
- визначає графічні елементи тексту, досліджує зв’язок між ними [2 МОВ 2-2.2-7]
- визначає тему і головну думку в тексті [2 МОВ 2-2.2-8]
- досліджує особливості казки, вірша, оповідання, загадки, скоромовки, забавлянки тощо [2 МОВ 2-2.2-9]
Розповідає про свої власні почуття та емоції від прочитаного тексту- розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту [2 МОВ 2-2.3-1]
- зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом [2 МОВ 2-2.3-2]
Висловлює власні вподобання щодо змісту прочитаних творів, літературних персонажів, намагається пояснити, що подобається, а що – ні.- пояснює, що в творі подобається, а що ні (вчинки, мовлення персонажа, описи тощо [МОВ 2-2.4-1]
- пояснює зв’язок тексту із власним досвідом, навколишнім світом та раніше прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.4-2]
- пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту [2 МОВ 2-2.4-3]
- висловлює думку про те , як факти, ідеї прочитаного можуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях [2 МОВ 2-2.4-4]
- обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації [2 МОВ 2-2.4-5]
Обирає книжку для читання; пояснює власний вибір- обирає тексти (книжки) для читання, може пояснити власний вибір [2 МОВ 2-2.5-1]
- пояснює, з яких елементів складається книжка і яку інформацію вони передають [2 МОВ 2-2.5-2]
- описує обкладинки книжок, які подобаються [2 МОВ 2-2.5-3]
- добирає тексти на запропоновану тему [2 МОВ 2-2.5-4]
На основі тексту малює / добирає ілюстрації, фіксує інформацію графічно- малює або добирає ілюстрації до художнього тексту, створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо) [2 МОВ 2-2.6-1]
- представляє інформацію графічно (схеми, таблиці, діаграми) [2 МОВ 2-2.6-2]
- добирає відповідні твори мистецтва, співзвучні з текстом [2 МОВ 2-2.6-3]
Експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій, імпровізує з репліками під час інсценізації тощо)- фантазує на основі прочитаного: придумує іншу кінцівку літературного твору, змінює місце подій, додає нових персонажів [2 МОВ 2-2.7-1]
- читає за ролями фрагменти літературного твору [2 МОВ 2-2.7-2]

Пропонований зміст 

Книжка як джерело задоволення і знань.
Назва книжки.
Елементи книжки: обкладинка, титульна сторінка, ілюстрації.
Мета читання (розважитися, отримати інформацію).
Пошук у тексті необхідної інформації.
Вибіркове читання.
Художня і науково-популярна література, тексти із щоденного життя.
Структура тексту-розповіді: початок дії, розвиток дії, кінець дії.
Бібліотека як освітньо-культурний центр.

Науково-популярні тексти.
Мета, тема, головна думка.
Ключові  слова.
Головна і другорядна інформація в тексті.
Довідкова література: словники, довідники, дитячі енциклопедії.
Тематика науково-популярних текстів: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» тощо.

Художні тексти.
Малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, ігровий фольклор, казки, пісні, легенди, міфи.
Літературні казки й оповідання українських та іноземних авторів.
Теми дитячого читання: пригоди, фантастика, сім’я, дружба, етичні проблеми, патріотизм, відданість, любов до рідного краю, Україна тощо.

Тексти зі щоденного життя.
Анкети, електронна пошта, інструкції, запрошення, етикетки, листи приватні й офіційні, карти, кулінарні рецепти, оголошення тощо.

Аналіз художнього тексту.
Місце і час подій, персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції), конфлікт або проблема, розвиток подій, розв’язка конфлікту.
Тема, ідея художнього тексту.
Роль заголовка. Зв’язок між заголовком і змістом тексту.
Автор і оповідач. Аналіз вчинків персонажів (причини і наслідки).
Виявлення власного ставлення до вчинків.

Стратегії вдумливого читання.
Перед читанням (визначення мети читання, прогнозування змісту); під час читання (розуміння лексики, створення в уяві картин, які відповідають змісту, прогнозування розвитку подій, відповідь на запитання, поставлені перед читанням); після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із власного життя, формування власного погляду на книжку).

Мова художнього твору.
Діалоги, монологи, оповідач, засоби художньої виразності у тексті (порівняння, метафори тощо, без уведення термінів), пряме й переносне значення слів у художньому тексті.
Слова і вирази, які характеризують персонажа, події.
Вірш.
Рима, ритм, настрій у вірші.
Сила і тон голосу, темпоритм при читанні вірша. Емоційний вплив.

Інтерпретація художнього тексту.
Виразне читання, драматизація, читання в ролях, творчий переказ, створення власного тексту за аналогією, його «модернізація», продовження тексту.
Запитання до окремих абзаців і до тексту.

Емоційний вплив творів на читача.
Опис настрою, почуттів, викликаних твором, порівняння їх із почуттями, викликаними подіями власного життя.
Улюблений персонаж, улюблена частина твору

Змістова лінія "Взаємодіємо письмово"
Пише рукописними буквами, злито, розбірливо; створює невеликі та нескладні за змістом висловлювання, записує їх; правильно записує слова, які пишуться так, як вимовляються; створює прості медіатексти за допомогою інших осіб- обмінюється елементарними письмовими повідомлення (записка, лист, вітальна листівка) [2 МОВ 3-3.1-1]
- обирає для написання висловлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо) [2 МОВ 3-3.1-2]
- створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною метою спілкування; записує їх розбірливо, рукописними буквами [2 МОВ 3-3.1-3]
- записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються [2 МОВ 3-3.1-4]
Обмінюється короткими письмовими повідомленнями- створює прості тексти за допомогою цифрових пристроїв (питання, вибачення, подяка, побажання, прохання, поздоровлення, запрошення, порада, згода, відмова тощо) [2 МОВ 3-3.2-1]
- використовує доречно поширені графічні зображення смайлів [2 МОВ 3-3.2-2]
Перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма самостійно чи з допомогою вчителя / вчительки; обговорює створений текст і вдосконалює його з допомогою інших- відновлює деформований текст [2 МОВ 3-3.3-1]
- перевіряє, чи є в написаному тексті помилки на вивчені правила, виправляє їх [2 МОВ 3-3.3-2]
- удосконалює з допомогою вчителя / вчительки власний текст (лексика, будова речення, форми слова) [2 МОВ 3-3.3-3]

Пропонований зміст

Комунікативна спрямованість процесу письма.
Відомості про письмо як засіб спілкування на відстані та в часі.
Загальне ознайомлення з історією письма.
Малюнкове письмо стародавніх народів(на рівні оповідань).

Графіка, орфографія та пунктуація.
Буква як знак звука. Алфавіт.
Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах (назви міст, річок).
Правила оформлення висловлювання на письмі (велика буква на початку речення, крапка, знак оклику, знак запитання в кінці речення, правила переносу слів, окреме написання слів-помічників і слів-назв).
Правила оформлення діалогу на письмі.
Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм.
Будова словника та прийоми роботи з ним.
Друкований текст – зразок орфографічних написань.
Редагування як спосіб удосконалення тексту.

Жанри писемного мовлення.
Лист, оголошення, подяка тощо як писемні висловлення.
Учасники безпосереднього спілкування та оповідач.
Текст-розповідь.
Частини тексту: зачин, головна частина, кінцівка.
Текст-опис.
Тема тексту та його головна думка.
Назва тексту. Назва тексту як відображення теми. Назва тексту як відображення головної думки.

Спілкування за допомогою цифрових пристроїв.
Короткі письмові висловлення для спілкування за допомогою цифрових пристроїв (запитання, вибачення, подяка, побажання, прохання, поздоровлення, запрошення, порада, згода, відмова тощо).
Піктограми для зображення емоцій (емотикони, зокрема графічні зображення смайлів). Правила поведінки і безпека в інтернет-просторі.

Змістова лінія "Досліджуємо медіа"
Розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, виділяє їх голосом у власному мовленні; пояснює, чому зацікавила інформація; з допомогою вчителя виявляє очевидні ідеї у простих текстах, медіатекстах- обговорює зміст і форму простого медіатексту (світлини, фотоколаж, листівка, мультфільм), виявляє (з допомогою вчителя / вчительки) очевидні ідеї у простих медіатекстах [2 МОВ 4-1.4-4]
- спостерігає за використанням кольору, музики, анімації в медіатексті [2 МОВ 4-1.4-5]
- визначає, кому і для чого призначений медіатекст [2 МОВ 4-1.4-6]
- визначає тему і головну думку простих візуальних медіатекстів [2 МОВ 4-1.4-7]
Висловлює думки щодо усного повідомлення, простого тексту, медіатексту; намагається пояснити свої вподобання; звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформації- висловлює власні думки і почуття з приводу прослуханих / переглянутих простих медіатекстів (світлини, мультфільми, комп’ютерні ігри, реклама тощо) [2 МОВ 4-1.5-5]
- висловлює власні думки і почуття з приводу прочитаних простих медіатекстів (комікси, дитячі журнали, реклама тощо) [2 МОВ 4-1.5-6]
Висловлює власні погляди щодо предмета обговорення; намагається зробити так, щоб висловлювання було зрозуміле і цікаве для інших осіб; правильно вимовляє загальновживані слова- створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу групи, робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через гучномовець тощо) з допомогою вчителя / вчительки, зважає на мету й аудиторію [2 МОВ 4-1.6-6]
- створює прості візуальні медіапродукти (фото, листівка, комікс, книжечка, стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя / вчительки, зважає на мету й аудиторію [2 МОВ 4-1.6-7]

Пропонований зміст 

Уявлення про медіа, медіаграмотність.
Призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?).
Правдива і неправдива інформація.

Візуальні медіа.
Книжка як джерело інформації.
Періодичні друковані видання (журнал, газета).
Фотографія як джерело інформації (наприклад: пейзаж, портрет, сюжетна світлина). Малюнок як джерело інформації. Комікси.

Аудіовізуальні медіа.
Мультфільми.
Улюблений герой.
Кіноафіша (інформаційне призначення).
Колір, звук, музика в мультфільмах.
Критерії добору мультфільмів для перегляду.

Інтернет.
Загальне уявлення про віртуальне спілкування, етику віртуального спілкування, безпеку в Інтернеті.
Комп’ютерні ігри як джерело навчання, розвитку і відпочинку. Вплив на здоров’я.

Реклама.
Вплив реклами на поведінку людини.
Реклама в медіа.
Як захиститися від небажаного впливу реклами.

Зміст і форма медіатекстів.
Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів.
Елементи форми і їх значення для сприйняття основних ідей (колір, музика, анімація у мультфільмах), музика в рекламі

Змістова лінія "Досліджуємо мовлення"
Спостерігає за мовними одиницями та явищами, відкриває деякі закономірності співвідношення звуків і букв, значення слів, їх граматичної форми та ролі в реченні; спостерігає за власним мовленням та мовленням інших; удосконалює власне мовлення з допомогою інших- аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки) [2 МОВ 5-4.1-1]
- порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова звуків і наголошування слів) [2 МОВ 5-4.1-2]
- обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючи правила позначення твердості – м’якості приголосних звуків, звука [й] в різних позиціях слова, подовжених приголосних звуків [2 МОВ 5-4.1-3]
- знаходить у висловленні і пояснює роль синонімів, антонімів, багатозначних слів, споріднених слів [2 МОВ 5-4.1-4]
- знаходить у художніх текстах виражальні засоби мови і пояснює їхню роль [2 МОВ 5-4.1-5]
- знаходить у тексті речення різних видів (питальні, розповідні, спонукальні; окличні й неокличні) і доводить доцільність їх використання для досягнення мети спілкування) [2 МОВ 5-4.1-6]
- утворює відповідні граматичні форми слів для поширення або ускладнення речення [2 МОВ 5-4.1-7]
- знаходить слова в орфографічному словнику, щоб перевірити написане [2 МОВ 5-4.1-8]
- розрізняє різні види текстів (розповідь, опис) і пояснює їх призначення [2 МОВ 5-4.1-9]
Експериментує звуками, словами, фразами в мовних іграх; аналізує за допомогою вчителя мовлення літературних персонажів- творить нові слова на основі запропонованих (замінює звуки, міняє послідовність складів, замінює або об’єднує частини слова) [2 МОВ 5-4.2-1]
- творить власні художні тексти малих жанрів (загадки, лічилки, мирилки тощо) на основі відомих [2 МОВ 5-4.2-2]
- знаходить у мовленні персонажа слова, які його вирізняють з-посеред інших персонажів; пояснює, як використання деяких слів характеризує персонажа [2 МОВ 5-4.2-3]

Пропонований зміст

Слово та речення.
Називна функція слова.
Слова-назви предметів, дій, ознак.
Група слів і речення. Зв’язок слів у реченні.
Форма слова. Слова-помічники та їх роль у реченні.
Питальні, розповідні, спонукальні речення; окличні й неокличні речення.

Звуки мовлення.
Звуки природи, навколишнього світу та звуки мовлення як “будівельний матеріал” для слова.
Змісторозрізнювальна роль звуків.
Склад як найменша вимовна одиниця.
Наголос. Змісторозрізнювальна роль наголосу.
Голосні та приголосні звуки. Звуки тверді та м’які. Пом’якшені звуки. Звуки дзвінкі та глухі. Подовжені звуки.

Закономірності позначення звуків буквами.
Позначення твердості та м’якості приголосних звуків на письмі.
Позначення звука [й] у різних позиціях.
Позначення звуків на письмі на слух, за орфографічним словником, за правилом.

Будова слова.
Основа та закінчення.
Корінь слова.
Форми слова та споріднені слова.

Лексичне значення слова.
Слова однозначні й багатозначні.
Пряме та переносне значення слова.
Багатозначні слова і омоніми.
Синоніми. Власний словниковий запас.

Змістова лінія "Театралізуємо"
Розповідає про власні відчуття та емоції від прослуханого/побаченого; ввічливо спілкується- використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів казок, байок тощо [2 МОВ 6-2.3-3]
Експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій, імпровізує з репліками під час інсценізації тощо)- імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо [2 МОВ 6-2.7-3]
Пише рукописними буквами, злито, розбірливо; створює невеликі та нескладні за змістом висловлювання, записує їх; правильно записує слова, які пишуться так, як вимовляються; створює прості медіатексти за допомогою інших осіб- передає своє враження від побаченого в малюнках, у листах подяки [2 МОВ 6-3.1-5]
- створює в групі афішу, реквізит, костюми, маски, декорації [2 МОВ 6-3.1-6]
Висловлює власні погляди щодо предмета обговорення; намагається зробити так, щоб висловлювання було зрозуміле і цікаве для інших осіб; правильно вимовляє загальновживані слова- обговорює враження від драматизації з позиції глядача, зосереджуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації відповідають ролі [2 МОВ 6-1.6-7]
- ділиться театральним досвідом та описує власні почуття, використовуючи доречно тематичну групу слів «театр» [2 МОВ 6-1.6-8]
Експериментує звуками, словами, фразами в мовних іграх; аналізує за допомогою вчителя мовлення літературних персонажів- описує власні почуття від виконання ролі з позиції учасника драматизації, зосереджуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації допомагали створити образ [2 МОВ 6-4.2-4]

Пропонований зміст

Театр і гра.
Інсценізація улюблених казок і віршів.
Вистава.
Діалог між акторами – обмін висловлюваннями.
Важливість імпровізації у грі.
Простір для гри акторів у спілкування.
Актори як учасники гри у спілкування.
Роль глядачів у виставі.
Репліка як словесний складник висловлювання.
Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання.
Декорації та театральний реквізит. Театральний костюм як складник ролі. Театральна афіша.

Різновиди традиційного і нетрадиційного театру.
Драматичний театр.
Пантоміма.
Ляльковий театр (театр картинок, пальчиковий театр, театр рукавичок, «шкарпетковий» театр тощо).
Театр тіней.

Тематична група слів «театр»: актор, афіша, глядач, гра, декорації, жест, міміка, пантоміма, п’єса, режисер, реквізит, ремарка, репетиція, роль, сцена

Цей веб-сайт був підготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Висловлені в цьому документі погляди жодним чином не можуть сприймати офіційну думку Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії